På Lystrup Skole har vi en specialklasserække som dækker over indskoling, mellemtrin og udskoling. Ligesom resten af skolen har vi i specialklasserne fokus på dit barns læring, trivsel og udvikling, og vi arbejder ud fra vores værdier: nysgerrighed, viden og glæde. 

Sådan ser hverdagen ud for dit barn 

Til hver specialklasse er der enten tilknyttet to lærere og en pædagog eller en lærer og en pædagog, så relationen til dit barn og dig som forælder er bedst mulig. Der er altid to voksne i undervisningen. 

Specialklasserne er placeret i husene mellem almenklasserne, så dit barn vil opleve at være en del af det almene fællesskab. Vi vægter altid fællesskabet og de indbyrdes relationer mellem børnene. Dit barn vil deltage i fællesarrangementer og aktiviteter på skolen i størst muligt omfang. Fokus er på børnenes trivsel og tryghed – både i klassen og på hele skolen. 

I klasserne arbejder vi ud fra principperne fra TEACCH. Det betyder, at dit barn vil have et arbejdsbord, hvor der er rum til fordybelse i individuelle opgaver. Vi har ligeledes et fælles bord i klassen, hvor eleverne kan modtage fælles undervisning. Vi tilrettelægger et miljø, hvor der er en tydelig struktur og individuelle hjælpemidler, som giver dit barn mulighed for at lære og udvikle sig. Vi anvender et visuelt dagsskema, visuelle støttesystemer og sociale historier.   

Undervisning og pauser 

Dit barn vil blive undervist i de fag, som udbydes på det klassetrin, hvor dit barn befinder sig. Undervisningen er en blanding af selvstændigt arbejde og fællesundervisning, og vi har særligt fokus på at tilrettelægge undervisningen efter dit barns behov. 

Der er fokus på udslusning således, at hver enkelt elev deltager i almenklasser i størst muligt omfang. For nogle elever betyder det en time ugentligt, for andre flere alt efter, hvad der giver mening ift. elevens udbytte. 

Vi hjælper dit barn med at strukturere pauserne, så dit barn kan være en del af frikvarteret på lige fod med eleverne i almenklasserne. Der vil altid være mulighed for at være alene i pauserne, hvis det er det, dit barn har brug for. 

Vi er ambitiøse på dit barns vegne

Når dit barn går i specialklasse hos os, vil du opleve, at vi er ambitiøse på dit barns vegne. Vi arbejder med tydelige læringsmål, så dit barn bliver så dygtig, som han eller hun kan. Specialklassernes overordnede mål er at hjælpe dit barn til kompetencer, livsmestring, selvstændighed og selvværd. Vi stræber ligeledes mod at gøre dit barn klar til at skulle tage folkeskolens afgangsprøve i flest mulige fag. Derfor udbyder vi også de samme fag som i almenklasserne, men vi har dog et særligt fokus på dansk og matematik. Timetallet følger ligeledes tilsvarende klassetrin for almenklasserne. 

Vi samarbejder med dig som forælder

Forældresamarbejdet vægtes højt, og der lægges op til et tæt samarbejde om det enkelte barn. Forud for dit barns skolestart vil du blive inviteret til forældremøde. Ligeledes er der flere møder i løbet af året efter behov. Skole-hjem-samtaler afholder vi løbende for at sikre dit barns læring, trivsel og udvikling.