let for Lystrup Skole: Vi skal ligge på eller over niveau med andre skoler i Aarhus Kommune i forhold til undersøgelser, målinger og andet, der kan give et billede af, hvordan vi løser vores opgave som skole. 

Elevernes faglige udvikling og resultater

Vi tester løbende dit barns faglige udvikling i form af læsetests, nationale tests og ikke mindst de afsluttende prøver i 9. klasse. Vores elever klarer sig samlet set godt. Er du interesseret i elevernes resultater, kan du se mere i Undervisningsministeriets datavarehus. 

Vi har et særligt fokus på, hvordan vi kan forberede de ældste elever på de afsluttende prøver i 9. klasse. Derfor har skolen som et tilbud oprettet et kursus i eksamenstræning. Her lærer eleverne at takle det pres, der kan opstå før og under en prøvesituation.  

I det hele taget vil du og dit barn opleve, at skolens personale brænder for at hjælpe alle børn godt på vej – allerede fra de helt små klasser. Det viser elevtrivselsmålingen også, hvor 95 % af vores elever i 0.-3. klasser svarer, at deres lærere er gode til at hjælpe dem i skolen.

Tilfredse forældre

Det er afgørende for dit barns skolegang, at vi kan samarbejde med dig som forælder. Vores samarbejde kommer til udtryk på mange måder – både på elev-, klasse- og skoleniveau. Vi har mulighed for at afstemme vores samarbejde gennem den daglige dialog med dig og igennem forældretilfredsundersøgelsen, som laves hver andet år. 

Vi bruger undersøgelsen til hele tiden at forbedre samarbejdet med dig og de andre forældre. Den seneste forældretilfredshedsundersøgelse viser, at 82 % er skolens forældre er enten tilfredse eller meget tilfredse med Lystrup Skole samlet set. Det er et resultat, vi er glade for. 

Vi får også positive tilbagemeldinger fra vores forældre om vores kommunikation med dem. Skole-hjem-samtalerne er en væsentlig del af denne kommunikation, og 81% af vores forældre er tilfredse eller meget tilfredse med netop skole-hjem-samtalerne.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre

Hvert andet år udarbejder Aarhus Kommune en kvalitetsrapport. Denne rapport, samt kvalitetssamtalen, har til formål at sikre kvaliteten på skolerne. I kvalitetssamtalen drøfter vi de udviklings- og tilsynspunkter, skolen skal arbejde med de næste to år.

Vores sundhedsmåling 2020

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

 

Elevfraværet skal ned

Vores handleplan om elevfravær har resulteret i en handleplan, der skal sikre en effektiv indsats over for bekymrende elevfravær: 

  • Vi informerer nye forældre om fraværets betydning for elevens udvikling  
  • Vi afholder samtaler med elever og deres forældre, når fraværet bliver for højt 
  • Ledelsen og skolebestyrelsen fører hver måned tilsyn med udviklingen af fraværet for at sikre, at vi nedbringer elevfraværet.

Eleverne skal have mere medbestemmelse i udskolingen

Vores elever i udskolingen skal opleve mere medbestemmelse i undervisningen. Derfor har vi igangsat en række indsatser som sikrer eleverne medbestemmelse.